THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ MẶT BẾP CỦA TẬP ĐOÀN SCHOTT CERAN® TRONG THỜI GIAN TỚI

Mặt kính Schott Ceran (Đức) là thương hiệu mặt kính cao cấp dành cho bếp từ. EUROSUN đã hợp tác với tập đoàn SCHOTT CERAN® nhằm mang tới cho khách hàng những sản phẩm bếp từ tốt nhất trên thị trường hiện nay.

dieu-chinh-gia-scott-ceran2

EUROSUN xin cập nhật thông tin theo thông báo về việc điều chỉnh giá mặt bếp của tập đoàn SCHOTT CERAN® trong thời gian sắp tới đến Quý khách hàng để tư vấn đến người tiêu dùng một cách chính xác và trung thực nhất.

dieu-chinh-gia-scott-ceran dieu-chinh-gia-scott-ceran2

 

Xin tạm dịch thông báo của tập đoàn SCHOTT CERAN® kèm theo bảng tiếng anh trong bài viết này như sau:

“𝑆𝐶𝐻𝑂𝑇𝑇 𝐺𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒𝑠 𝐶𝑜., 𝐿𝑡𝑑

Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑆𝐶𝐻𝑂𝑇𝑇 𝐶𝐸𝑅𝐴𝑁®

𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦́ 𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑏𝑎̀!

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 50 𝑛𝑎̆𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑜̂́𝑚 𝑠𝑢̛́ 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑆𝐶𝐻𝑂𝑇𝑇 𝐶𝐸𝑅𝐴𝑁Ⓡ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑢̣𝑛𝑔. 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖. 𝐶ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑦̀ ℎ𝑜̂̃𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛̣ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑜́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖.

𝑁ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ Đ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑜̂́𝑡 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢. 𝐶ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑜̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑢̛́𝑐 đ𝑎̃ đ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑜̛𝑛 80% 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜.

𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉. 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣, 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ Đ𝑢̛́𝑐, 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̉𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢 𝑙𝑎́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑒̂̀𝑛𝑔, đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑜̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 360% 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚. . 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑔𝑜̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝐶𝐸𝑅𝐴𝑁Ⓡ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖, đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚. Đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 2-4𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 € 3,15 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑎̂́𝑚 1𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 € 1,80 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10 𝑛𝑎̆𝑚 2022. Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 (𝐺𝑖𝑎́ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚)

𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̂, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚. 𝐷𝑜 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑝𝑖𝑛, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑜̂ 𝑡𝑜̂ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑔𝑎̂̀𝑛. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ ℎ𝑜̛𝑛 900% 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 1 𝑛𝑎̆𝑚 2021 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6 𝑛𝑎̆𝑚 2022 (𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝑤𝑤𝑤.𝑔𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑙𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚.𝑐𝑜𝑚). 𝐷𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑔𝑜̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑆𝐶𝐻𝑂𝑇𝑇 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑙𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖.

𝐷𝑜 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑖𝑡ℎ𝑖𝑢𝑚 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 € 17 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝐶𝐸𝑅𝐴𝑁® (𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 600 𝑚𝑚 𝑥 500 𝑚𝑚 𝑥 4 𝑚𝑚 [đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑦] – 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 30𝑑𝑞𝑑𝑚) 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 1 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 1 𝑛𝑎̆𝑚 2023 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛̣ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔.

𝑁ℎ𝑢̛ đ𝑎̃ đ𝑒̂̀ 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂ 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑙𝑜̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝐶𝐻𝑂𝑇𝑇. 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔.

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑛𝑎̀𝑦 ℎ𝑎𝑦 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑥𝑖𝑛 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑡𝑡.

𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔!